Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van NH Financial Services BV

Van toepassing op de opdrachten aan NH Financial Services BV te Vijfhuizen.

Algemeen
Artikel 1.
Definities;

 1. Opdrachtnemer- NH Financial Services
 2. Opdrachtgever- Natuurlijke- of rechtspersonen die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Werkzaamheden- Alle werkzaamheden die de opdrachtnemer van de opdrachtgever als opdracht verricht. Opdracht in de ruimste zin van het woord, werkzaamheden verband houdend met de verstrekte opdracht en in ieder geval die werkzaamheden welke op de opdrachtbevestiging vermeld.
 4. Bescheiden- Alle bescheiden en gegevensdrager zoals stukken en documenten die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer beschikbaar zijn gesteld, in het kader van de opdracht. En alle door de opdrachtgever vervaardigde zaken zoals stukken en gegevensdragers.
 5. Algemene voorwaarden- voorwaarden waaronder de werkzaamheden worden verricht door de opdrachtnemer.

Toepasselijkheid
Artikel 2.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtnemer geaccepteerde opdrachten, welke zijn aanvaard en vastgelegd in een door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging. Wijzigingen hierin zijn alleen rechtsgeldig indien beide partijen dit nadrukkelijk overeen zijn gekomen en dit als zodanig is vastgelegd en door beide partijen ondertekend document.
 2. Onder 1 genoemde wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de overeenkomst waarnaar wordt verwezen. Voor nieuwe overeenkomsten dienen deze wijzigingen opnieuw te worden vastgelegd en door beide partijen voor akkoord gegeven te worden middels ondertekening.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op leveranties van derden.
 4. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer zijn eveneens van toepassing op deze algemene voorwaarden en dienen als zodanig door de opdrachtgever gerespecteerd te worden.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Opdrachtnemer –gever zullen in overleg nieuwe bepalingen definiëren in de strekking en het doel van de nietig verklaarde bepaling.

Aanbiedingen en offertes
Artikel 3.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend indien niet anders vermeld.
 2. De geldigheidsduur van de aanbieding is standaard 4 weken. Afwijkende geldigheidsduur staat als zodanig in de aanbieding vermeld.
 3. Alle aanbiedingen en offertes staan op zichzelf. Vervolgopdrachten staan hier los van.
 4. De in de offerte genoemde prijzen zijn excl. btw en excl. door overheidswege opgelegde kosten, evenals in het kader van de opdracht te maken kosten. Verzend- en administratiekosten zijn niet in de offerte inbegrepen.

Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4.

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de aanbieding ondertekend door de opdrachtgever, retour heeft ontvangen.
 2. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk is vastgelegd dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.
 3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 5.

 1. De opdrachtgever is verplicht alle bescheiden, die de opdrachtnemer in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de door de opdrachtgever verleende opdracht, juist/tijdig en volledig in de door de opdrachtnemer gewenste vorm te verstrekken.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop aan de onder 1. genoemde verplichting is voldaan. De hieruit voortvloeiende extra kosten en honorarium komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem aan de opdrachtnemer verstrekte bescheiden. Ook voor de verstrekte bescheiden verstrekt door derden.
 4. Indien de opdrachtgever daarom verzoekt worden verwerkte bescheiden aan hem geretourneerd. Met uitzondering van die situatie waarin van opschorting van werkzaamheden sprake is. Retournering vindt dan plaats indien alle vorderingen door opdrachtgever aan opdrachtnemer voldaan zijn. Deze bepaling heeft eveneens op
  betrekking op stukken van derden.
 5. Van die bescheiden die de opdrachtnemer nodig heeft voor de onderbouwing van de deugdelijkheid van de verdichtte werkzaamheden, mag deze kopieën van bescheiden achter houden.
 6. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
  Artikel 6.
  De opdrachtgever dient de opdrachtnemer per direct te informeren wanneer duidelijk is dat;
  • (Voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd.
  • (Voorlopige) surseance is verkregen.
  • Er het plan is om aangifte van faillissement wordt ingediend.
  • Duidelijk is dat een of meer van de schuldeisers faillissement heeft aangevraagd.
  • De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard.

Uitvoering van de opdracht
Artikel 7.

 1. Opdrachtnemer dient de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 4. Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan nadat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
 5. Indien beide partijen zijn overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Aangezien de duur van de werkzaamheden door allerlei factoren kan worden beïnvloed (medewerking opdrachtgever/derden etc.) is de opleverdatum de fatale datum indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 7. De termijn waarbinnen werkzaamheden opgeleverd dienen te zijn gaat in op het moment waarop het voorschot dan wel de voorgaande termijnbetaling is ontvangen. Dit is tevens van toepassing op de verstrekking van gegevens door derden welke nodig om de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever te kunnen uitvoeren.

Overmacht
Artikel 8.

 1. Er is sprake van overmacht indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een hem niet toerekenbare oorzaak met als gevolg stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn organisatie. Er vindt dan opschorting van werkzaamheden plaats. Deze opschorting eindigt na opheffing van eerder genoemde stagnatie.

Opschorting/ontbinding
Artikel 9.
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien;

 1. Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of door derde daartoe een verzoek bij de Rechtbank indient of heeft ingediend.
 3. Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of indien hem dit al dan niet voorlopig is verleend.
 4. Het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
 5. Indien beslag op goederen is of wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.
 6. Opdrachtgever is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
  Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook, per direct in zijn geheel opeisbaar zijn.

Geheimhouding
Artikel 10.
Opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – werkzaamheden voortvloeiende cijfermatige resultaten geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

 1. Deze verplichting geldt niet voor zover er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking. Hieronder is begrepen de meldingsplicht welke voorvloeit uit de Wet meldingsplicht ongebruikelijke transacties of andere regelgeving nationaal en/of internationaal van gelijke strekking.
 2. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk ontslaat van geheimhouding vervalt de geheimhoudingsplicht.
 3. Deze bepalingen ten aanzien van geheimhouding verhinderen niet collegiaal overleg indien noodzakelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of indien dit bijdraagt aan de zorgvuldige uitvoering en zorgvuldige voldoening aan de wettelijke of de beroepsverplichtingen.

Intellectueel eigendom
Artikel 11.

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever. Voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden bevestigd.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijze adviezen, formats, (model) contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of exploiteren.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van de opdrachtgever.

Honorarium
Artikel 12.

 1. Het honorarium, vermeerdert met eventuele declaraties van derden wordt maandelijks inclusief btw in rekening gebracht.
 2. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de opdracht, en wordt berekend met inachtneming van de overeengekomen tarieven.

Betaling
Artikel 13.

 1. Betaling van het factuurbedrag door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden in Euro’s, zonder enige opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook. Betaling kan contant op het bezoekadres van opdrachtnemer, of door middel van storting op de bankrekening welke op de factuur staat vermeld.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, danwel niet binnen de hiervoor genoemde termijn, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuimen heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of in gebrekenstelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt om als gevolg van niet nakoming van de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten zijn tenminste vastgesteld op 20% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150.
 4. In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag voor zover de werkzaamheden voor de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht.

Reclame
Artikel 14.

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen 30 dagen na verzending van de relevante stukken schriftelijk te worden ingediend. In geval opdrachtgever redelijkerwijs niet binnen deze termijn op de hoogte kan zijn van een gebrek, start genoemde termijn op het moment het gebrek zich openbaart.
 2. De opdrachtnemer zal de werkzaamheden welke de oorzaak zijn van het gebrek, gratis opnieuw uitvoeren.
 3. Een reclame als bedoeld onder 1 schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 4. Leveringstermijn
  Artikel 15.
 5. In geval de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is, of dient hij voor de uitvoering informatie en/of gegevens ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat informatie en/of gegevens en betaling geheel is ontvangen.
 6. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 7. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn vastgelegd in de productmatrix. Indien in de offerte geen levertermijn is opgenomen geldt de leveringstermijn opgenomen in de matrix onder het Basic pakket. “Basic +” en “Basic ++” zijn indien van toepassing altijd als zodanig in de offerte opgenomen evenals de daarop gemaakte afwijkende afspraken.
  Artikel 16.
 8. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 9. De opzegtermijn is 3 maanden.
 10. De opdrachtnemer is gehouden een duidelijke schriftelijke motivatie te overleggen aan opdrachtgever bij voortijdige opzegging van de overeenkomst.
 11. De opdrachtnemer is gehouden een goede overdracht van werkzaamheden mogelijk te maken, met in achtneming van art.

Aansprakelijkheid
Artikel 17.

 1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming het gevolg is van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden gerekend.
 2. Per definitie is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor in directe/indirecte en gevolgschade als gevolg van of indien sprake is van;
  a. door derden geleverde diensten
  b. door de opdrachtgever ingeschakelde tussen- en hulppersonen
  c. werkzaamheden verricht door personeel in dienst van de opdrachtgever, al dan niet werkzaam op het kantoor van opdrachtnemer.
  d. het verstrekken van onvolledige en/of juiste gegevens/informatie door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. Dit geldt zowel voor geleden schade door de opdrachtgever en/of door derden.
  e. Stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever.
  f. opschorting van werkzaamheden zoals bedoeld in art. 9.
  g. beschadiging of teloorgang van de bij hem of bij derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
  h. beschadiging of tenietgaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 3. Voor zover de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade,
  a. zal de vergoeding zich beperken tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag over de periode waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
  b. Bij werkzaamheden die een langere looptijd hebben dan 1 jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal 1 maal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar waarin de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 4. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, aandeelhouders, en personeel van de opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de ontstane schade bij opdrachtgever ongedaan te maken, voor zover mogelijk.

Overname personeel
Artikel 18.

 1. Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en binnen 1 jaar na beëindiging van de werkzaamheden, personen die vanuit de opdrachtnemer betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden niet in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen.
 2. Ingeval opdrachtgever tot het in 1 gestelde wil overgaan, dient hij hierover vooraf overleg te hebben met de opdrachtnemer.
 3. Het is aan de opdrachtnemer om hieraan medewerking te verlenen tegen een bij de opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding van 25% van het eerste bruto jaarloon incl. vakantiegeld en winstuitdeling van de werknemer bij de opdrachtgever, met een minimum van € 10.000.

Toepasselijk recht
Artikel 19.

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin opdrachtgever zijn woonplaats heeft.